Shërbimet e Policisë Bashkiake, për devijimin e trafikut në Blv.Bajram Curri, në mbështetje të kolegëve të Punëtorëve të Qytetit – Bashkia Tiranë, gjatë riparimit të shtresave asfaltike të dëmtuara.