Në ndjekje të ankesës së ardhur nga komuniteti, për zhurma dhe zënie të hapësirës publike me thasë me inerte, në Rr:Nikolla Tupe”, janë marrë masa per identifikimin e kundravajtësit, njoftimin e institucioneve përkatëse për vlerësimin e punimeve ndërtimore, vendosjen e masës administrative për shkeljen e konstatuar, duke urdhëruar pastrimin e hapësirës së zënë dhe ndotur me inerte.