Me masa administrative ndaj mjeteve të parkuara në korsinë e biçikletave.