Shërbimet e Policisë Bashkiake, gjatë punës së përditshme kanë në fokus edhe ndjekjen e ankesave që vijnë nga drejtuesit e mjeteve Taksi, për zënien e vendeve të parkimit të rezervuara për mjetet e tyre. Gjithashtu vëmendje i kushtohet edhe marrjes së informacionit të plotë, konstatimit dhe ndëshkimit të konkurrencës së pandershme, që dëmton këtë biznes. Por krahas kësaj ndihme, nga shërbimet e Policisë Bashkiake, ushtrohen kontrolle për të verifikuar edhe nëse aktiviteti i tyre, ushtrohet konform rregullave dhe licensave të dhëna nga Bashkia Tiranë .

Read more

Në vijim të takimeve dhe planit të përbashkët të punës, me Agjensinë e Tregjeve, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë nisur sërisht një fushatë të përbashkët sensibilizimi, ndaj të paktëve tregtarë ambulantë, të cilët megjithë masat e marra vazhdimisht nga strukturat vendore, kanë mbetur ende në rrugët e trotuaret e qytetit dhe tregëtojnë produktet e tyre ushqimore dhe jo vetëm, pa leje, përtokë, pa asnjë kusht higjieno sanitar, duke u bërë në mjaft raste rrezik për shëndetin e konsumatorëve.

Read more

Duke ju uruar të gjithë nxënësve,mësuesve,prindërve,etj., suksese fëmijëve në ditën e parë të shkollës dhe sa më shumë rezultate të mira në vijim, shërbimet e Policisë Bashkiake dhe Policia Rrugore Tiranë, pasi kanë njohur dhe udhëzuar të gjitha shërbimet respektive me detyrat e planit të përbashkët të masave, për menaxhimin e trafikut dhe sigurinë në shkolla , ju garantojnë se, të gjithë shërbimet policore dhe jo vetëm, çdo ditë do të jenë aty, në çdo shkollë, duke kryer me përpikmëri detyrat e ngarkuara, për të prodhuar rend dhe siguri, për të gjithë nxënësit e shkollave.

Read more

Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, me qëllim lehtësimin e trafikut në qytet, shërbimet e Policisë Bashkiake, së bashku me Policinë Rrugore Tiranë, ndër të tjera, kanë shtuar kontrollet dhe marrjen e masave, në zbatim të sinjalistikës së vendosur nga Bashkia Tiranë, që kufizon lëvizjen në brendësi të qytetit nga ora 07:00-09:00 për automjetet e transportit të përzier (ATP), si dhe nga ora 07:00-20:00 për ato automjete mbi 3.5 ton.

Read more

Stop parkimit të automjeteve, në vendet e rezervuara për PAK, nëse nuk disponon dokumentacionin përkatës.Çdo ditë, një vemendje e veçantë nga shërbimet e Policisë Bashkiake, i kushtohet verifikimit, ndëshkimit të kundravajtësve dhe lirimit të parkimeve të tilla, për t’u mundësuar personave me aftësi të kufizuara, të ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre për të parkuar sipas sinjalistikës rrugore në vendet e përcaktuara nga Bashkia Tiranë.

Read more