Siguria Rrugore

Siguria Rrugore

1. Organizimi i Sektorit te Sigurise Rrugore

Sektori I Sigurise Rrugore ka ne organike 70 punonjes ,te renditur si me poshte:

– Shefi I Sektorit te Sigurise Rrugore

– Shefi I Seksionit te Administrimit te Dokumentacionit

– Inspektore 3 (tre)

– Police 65(gjjashtedhjete e pese) nga te cilet 4 jane femra.

Organizimi I punes ne Sektorin e Sigurise Rugore eshte bazuar ne sistemin 24 oresh me tre turne ,me qellim qe te kryhet nje mbulim sa me i plote i problematikes te qarkullimit te automjeteve qe ka qyteti i Tiranes.

Puna ne terren eshte organizuar me grupe zakonisht me dy vete dhe eshte perqendruar ne lirimin e trotuareve ,vendeve te parkimit te taksive me licence , parkimeve me pagese,stacioneve te autobuzeve,konteniereve te pastrimit,hapsirave per perdorim publik etj

. Gjithashtu nje aspekt I rendesishem I punes eshte bllokimi I automjeteve qe punojne si taksi pa licence apo taksite qe nuk rrespektojne kriteret e percaktuara ne licence, ne kundershtim me urdherat e vendimet e Keshillit Bashkiak si dhe vendosja e ligjeshmesrise ne linjat interurbane qe operojne ne qytetin e Tiranes.

Ne funksion te ketij qellimi Sektori I Sigurise Rrugore eshte pajisur me 6 automjete , bllokues gomash,    1 karotrec , 1 motorr te cilat qarkullojne 24 ore.

Patrudhat e sherbimit ditor operojne ne keto drejtime:

A – Qendra .

  • Sherbimi organizohet me 1 dhe 2 vete me 2 turne nga 5 vete dhe kryejne kryesisht keto detyra:
  • Sigurimi I qarkullimit normal te automjeteve tek godina e Bashkise.
  • Ndalimi I qarkullimit te gjitha mjeteve te trasportit pervec autoveturave dhe autobuzeve   urban ne zbatim te Urdherit te Kryetari te Bashkise 14444 dt 16.10.2015.

B – Furgonat

Sherbimi organizohet me dy turne nga 4 patrulla me 2 veta dhe kryejne kryesisht keto detyra:.

-Rrespektimi I kritereve te percaktuara ne licence nga furgonat qe kryejne transpotin e udhetareve sipas linjave rrespektive (paisja me bilete,liste udhetaresh,vendqendrimi,kthimi bosh etj),ne zbatim te Ligjit Nr 8378 dt.22.07.1998 Kodi Rrugor ,I ndryshuar me Ligjin Nr 9808 dt.24.09.2007.

-Bllokimi i qarkullimit te furgonave dhe autoveturave pa licence qe kryejne transport udhetaresh .

Patrullat e sherbimit operojne kryesisht ne Rrugen e Durresit ,Zogu I Zi,Dogana Rruga e Elbasanit ,stadium Qemal Stafa, ne zbatim te Urdherit 20059 dt.09.12.2015 ‘Per caktimin e stacionit provizor te mjeteve te linjave nderqytetese me ininerar hyres-dales ne rrugen interurbane kryesore Tirane -Durres”

C – Bllokuesit

Sherbimi organizohet me rreth 8 patrulla me 2 vete me tre turne, (nje patrulle turni I trete) te cilat qarkullojne ne te gjithe territorin e Bashkise dhe kryejne kryesisht keto detyra:.

-lirimi I trotuareve nga automjetet qe parkojne ne trotuar.

-lirimi I vendqendrime te autobuzeve,te vendparkimeve me pagese,te vendparkimeve per invalide etj. ne zbatim te Ligjit Nr 8378 dt.22.07.1998 Kodi Rrugor ,I ndryshuar me Ligjin Nr 9808 dt.24.09.2007.

D – Karrotreci

Sherbimi me karrotrec funksionon me 3 turne me 4 vete dhe ka si objekt bllokimin e automjeteve qe parkojne ne vendet ku ndalohet qendrimi .

Seksioni I Administrimit te Dokumentacionit.

Ky seksion perbehet nga 9 punonjes:

Shefi I seksionit, kryen kryesisht keto detyra:

-harton grafikun ditor te sherbimit

-ploteson Librin e shebimit ,listprezencen si dhe dokumentacionin e sektorit.

arka pagesa ka 6 vete dhe funksionon me 3 turne. Mundesohet kryerja e pageses se gjobes ne cdo moment.

zhbllokimi I automjeteve 2 vete funksionon me 2 turne dhe kryen keto detyra:.

-rregjistrimi I flet gjobave dhe lejeve te qakullimit te automjeteve.

– ben zhbllokimin e automjeteve dhe lejes te qarkullimit pasi eshte kryer pagesa e gjobes.

Operatori I gjobave ka si detyre rregjistrimin ditor te gjobave sipas policeve perkates dhe perpilimi rraportit permledhes javor e mujor.

2. Baza ligjore e punes e Sektorit te Sigurise Rrugore

Puna e Sektorit te Sigurise Rrugore regullohet nga ligje ,vendime, urdhera e urdheresa si me poshte:

  • Ligji nr. 8224 date 15/05/1997 per ‘’ Organizimin dhe funksionimin e Policise te Bashkise dhe Komunes .
  • Neni 7 (me perjashtim te pikes 12), neni 11 ,pika 1 shkronjat ” a” dhe “ e” ; neni 11 pika 1 shkronjat “a” dhe “e”; neni 85,86,87,89,155 pika 6 ,156 pika 1 shkronjat “g” dhe “h”, pika 2 shkronjat”d” , “e”,”g”,”h”,”I”,”j”,”k”, dhe “l” te Ligjit nr. 8378 date 22/07/1998 “Kodi Rrugor I Rrepublikes te Shqiperise” I ndryshuar me Ligjin nr. 9808 date 24/09/2007.
  • Vendimi Nr 76 date 27/12/2007 “Per nje shtese ne vendimin e Keshillit Bashkiak Nr 6 date 26/01/2001 “Per vendosjen e gjobave nga Bashkia e Tiranes” e planit te levizjes te automjeteve ne qytetin e Tiranes”
  • Urdher Nr 4913 date 24/06/2008 I Ministrise te Brendeshme dhe Ministrise te Financave per “Miratimin e tarifave te sherbimeve qe realizojne Institucionet e Ministrise te Brendeshme per te ardhurat nga veprimtari ekonomike”
  • Urdheresa Nr.826 date30/07/2010 e Kryetarit te Bashkise Tirane mbi ”Proceduren e heqjes ,transportimit,ruajtjes dhe njoftimit te vendit te ruajtjes te mjetit ne rastin e parkimit te mjetit ne vendet e ndaluara”
  • Urdheresa Nr.14444   date 06/10/2015 mbi “Organizimin e e planit te levizjes te automjeteve ne qytetin e Tiranes”
  • Urdheresa Nr.20059 date 09/12/2015 per”Caktimin e stacionit (provizor) te mjeteve te linjave nderqytetse me intenerar hyres –dales ne rrugen interurbane kryesore Tirane-Dures,rrugen interurbane dytesore Tirane –Kavaje”