Rreth Nesh

                                                           

                                                 POLICIA BASHKIAKE

INFORMACION

Mbi krijimin dhe zhvillimin e Strukturës të Policisë Bashkiake, misionin e saj dhe detyrat që kryen bazuar në ligjet dhe aktet nënligjore.

Policia Bashkiake ka tashmë një përvojë pune mbi 17 vjeçare e cila ka rezultuar e sukseshme, por njëkohësisht është përballur me shumë probleme të cilave përgjithësisht u është dhënë zgjidhje sipas normave ligjore ku mbështetet gjithë veprimtaria e saj.

Misioni dhe përgjegjësitë e Policisë Bashkiake përcaktohen në nenin 1 të ligjit nr 8224 datë 15. 05. 1997 “ Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”, ku shprehet qartë se:

Policia Bashkiake dhe e Komunës është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë apo komunës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore”.

Detyrat e Policisë Bashkiake përcaktohen qartë në nenin 8 të këtij ligji, përfshihen edhe drejtimet e punës dhe veprimtarisë së kësaj policie. Realizimi i këtyre detyrave bazohet në këtë ligj por edhe në ligje dhe akte të tjera nënligjore që lidhen me të gjithë aktivitetin që realizojnë organet e qeverisjes vendore.

Policia Bashkiake:

 • Është organ  ekzekutiv i përfshirë në strukturën  e aparatit  të  Bashkisë  dhe  në  varësi  direkte  të Kryetarit të Bashkisë.

 • Vepron si strukturë më vete dhe drejtohet nga Kryeinspektori i Ppolicisë Bashkiake.

 • Shërbimi i Policisë Bashkiake  si  strukture  organizative, ekzekutive pranë Bashkisë,  punën e saj  e  kryen  në  bazë  të  ligjit  8224 dt.15.07.1997, Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”, i ndryshur,  si  edhe  në  rregulloren  Tip të Policisë Bashkiake.

 • Nuk  është  pjesë  përbërëse  e  forcave  të  armatosura  të Republikës së Shqipersië, por  gëzon  mbrojtje  ligjore  njëlloj  me  punonjësit  e  policisë së  shtetit.

 • Punon për sigurimin  e  zbatimit  efektiv të  akteve  të  nxjerra  nga  Kryetari i  Bashkisë  si  edhe  nga  Këshilli  Bashkiak të  cilat  kanë  të  bëjnë  me sigurimin  e  rendit  dhe  të  qetësisë  si  edhe  mbarëvajtjen e punëve  publike.

 • Siguron zbatimin e urdhërave të nxjerra nga Kryetari që kanë të bëjnë me persona juridikë e fizikë të cilët nuk plotësojnë detyrimet ligjore, fiskale apo çdo detyrim tjetër pasuror.

 • Merr masat e duhura duke bashkëpunuar me strukturat përkatëse të Bashkisë dhe ato jashtë saj për të garantuar mbrojtjen e ambientit nga ndotjet;

 • Informon Kryetarin e Bashkisë për rastet e epidemive;

 • Konstaton e shmangë ndërtimet pa leje, zënien e trojeve në mënyrë të paligjshme, të ndërtesave e subjekteve publike të Bashkisë;

 • Merr masa për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike duke shmangur zëniet, zhurmat, përdorimin e altoparlanteve, borive, si edhe veprime të tjera që u shkaktojnë shqetësime qytetarëve;

 • Merr masa për ruajtjen dhe sigurimin e rendit kur ka grumbullime publike  si në treg , në raste ceremonish publike , artistike , fetare , sportive etj;

 • Kërkon respektimin e dispozitave ligjore të cilat rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes në mjedise publ ike si edhe respektimin e orarit  të shërbimit të njësive tregëtare;

 • Aktivizohet dhe ndihmon në parandalimin  dhe evitimin e fatkeqësive të ndryshme;

 • Në përmbushjen e detyrave të saj Policia Bashkiake bashkërëndon punën edhe me Drejtori e zyra të tjera të aparatit të Bashkisë, sidomos me DPTTV-në, IMT-në, AMK-në, shërbimet publike, juridike, etj.

 • Bashkëpunim të veçantë Policia Bashkiake do të ketë edhe me Policinë Vendore për të gjitha problemet.

 • Punon me plan mujor dhe vjetor i cili miratohet nga Kryetari i Bashkisë.

 • Mban uniformën e vet dhe stemën e Bashkisë.

 • Kryen edhe detyra të tjera operative që ia ngarkon Kryetari i Bashkisë

Akte ligjore

 • Ligji nr 8224 datë 15. 05. 1997 “ Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”

 • Rregullorja “ TIP “ e Policisë të Bashkisë e Komunës.

 • Ligji “ 139/2015 Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore ”,

 • Kodi Rrugor të Republikës së Shqipërisë miratuar me Ligjin Nr. 8378 datë 22.07.1998, i ndryshuar

 • Akte të tjera nënligjore si dhe Vendime të Këshillit të Ministrave, Vendime të Këshillit Bashkiak dhe Urdhëra të Kryetarit të Bashkisë.

Veprimtaria e Policisë Bashkiake

Policia Bashkiake ka filluar veprimtarinë e saj në 19 Shtator të vitit 2001 me një efektiv prej 30 punonjësish, me këtë stukturë:

1 Kryeinspektor,

5 Inspektorë,

24 Policë.

Në bazë të kërkesave në rritje për shërbime ndaj komunitetit, marrjes së detyrave nga decentralizimi i kompetencave drejt pushtetit vendor, solli si d.m.d. shtimin e numurit të kësaj strukture ndër vite.

Me Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak në vite është rritur numri i punonjësve të Policisë Bashkiake në 373 vetë, me përbërje si më poshtë:

1 Kryeinspektor

40 Inspektorë

259 Policë

Në vitin 2015 jane shtuar 23 punonjës të ish komunave me urdher të Kryetarit te Bashkise

Në vitin 2017 me VKM janë shtuar edhe 50 punonjes.

Aktualisht numri total eshte 373 punonjes.

Policia Bashkiake nuk ka strukturën oragnike të miratuar, me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, një ndarje të efektivit në Sektorë dhe konkretisht:

 1. Sektori i Kontroll Territorit;

 2. Sektori i Sigurisë së Objekteve dhe Ceremonialit

 3. Sektori i Qarkullimit Rrugor;

 4. Sektroi i Drejtimit dhe Koordinimit

 5. Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese

Objekti i punës së Policisë Bashkiake është:

 • Zbatimi efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari dhe Këshilli i Bashkisë

 • Ruajtja e pasurisë së Bashkisë dhe objekteve në administrim të saj.

 • Kontrolli e subjekteve të biznesit që nuk plotësojnë konformë ligjit detyrimet financiare ndaj Bashkisë dhe marrja e masave përkatëse.

 • Mbajtja në kontroll e hapësirave publike dhe lirimi i tyre kur ato janë të zëna nga tregtar ambulantë ose me liçencë, por që nuk kanë paguar detyrimet për hapësirat publike.

 • Konstatimi, parandalimi dhe ndëshkimi i kundravajtësve administrativ për ndotjen e mjedisit, hedhjen e mbeturinave të ndryshme.

 • Konstatimi dhe ndëshkimi i kundravajtësve administrativ në fushën e Qarkullimit Rrugor

 • Dhënia e ndihmës në çdo kohë dhe rrethanë qytetarëve për objektin e punës së Policisë Bashkiake etj

 • Parandalimi i ndërtimeve pa leje, pezullimi i atyre që konstatohen në proces dhe njoftimi i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit për vazhdimin e procedurave të mëtëjshme.

 • Ndihmë në raste fatkeqësie natyrore ose aksidentesh të ndryshme dhe raste emergjencash civile, duke dhënë ndihmë të dëmtuarvë në rast urgjence

 • Marrja e masave në ruajtjen e rendit kur ka grumbullime njerëzish gjatë zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme

 • Zbatimi e detyrave të përcaktuara në Planet e Masave, duke planizuar shërbime për garantimin e zhvillimit normal të aktiviteteve masive të organizuara nga Bashkia ose me lejen e Bashkisë Tiranë.

 • Njoftimi i Policisë së Shtetit dhe marrja e masave për sigurimin e vendit të ngjarjes, në rast të ndodhjes së veprave penale dhe me mbërritjen e zonëit hetimor vihet në dispozicion të tij.

 • Respektimi i dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes në mjediset publike. .

 • Kontrolli i respektimit të orarit të sherbimit të njësive tregtare, bufeve, restoranteve, bilardove, lojërave të fatit e te objekteve te tjera me veprimtari publike, si dhe zbatimin nga ana e tyre të akteve te nxjerra nga organet kompetente në bashki.

 • Sigurimi i qetësisë publike, duke shmangur zëniet, menjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerëzve, altoparlanteve e megafoneve, rënia pa vend e borive të automjeteve në rrugë e mjedise të tjera publike që sjellin shqetësime për të tjerët.

 • Ruajtja e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike, si dhe heqja e atyre të paëe ose të paautorizuara

 • Marrja e masave (të përkohshme) për shoqërim në institucione ndaj të sëmurëve psikikë në gjëndje të rëndë që krijojnë shqetësime për rendin publik, si dhe largimin e lypsave nga rruga

 • Zbatimi i detyrave të tjera ligjore që ngarkohen nga organet e qeverisjes vendore por që nuk janë të parashikuara shprehimisht në ligjin organik

 • Bashkëpunimi me drejtoritë e tjera të Bashkisë duke dhënë mbështetjen ligjore sa herë që kërkohet me qëllim mbarvajtjen e punëve në Bashkinë e Tiranës.

 • Bashkëpunimi me Policinë e Shtetit dhe agjensitë e tjera ligjzbatuese, duke dhënë dhe kërkuar asistencë në çdo rast që nevojitet.

.

Veprimtaria e Policisë Bashkiake, mbështetet në kërkesat e ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për Policinë Bashkiake”, në funksion të zbatimit të vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe urdhërave të Kryetarit të Bashkisë.

Objektivat kryesore të policisë Bashkiake për vitin 2018 janë:

 1. Rritja e prezencës, vendosja e rregullit dhe kontrollit të plotë, në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë, nga shërbimet e Policisë Bashkiake, nepërmjet rritjes së numrit të punonjësve e mjeteve logjistike, brenda vitit 2018.

 1. Përmirësimi dhe rritja e treguesve të matshëm të punës së Policise Bashkiake, që konsistojnë në parandalimin, konstatimin e ndeshkimin e kundërvajtjeve administrative objekt i punës sonë (ndërtimet pa leje, ndotje mjedisi, etj), duke zbatuar Rregulloren “Për rregullat dhe kushtet e zëniës së hapësirës publike në Bashkinë e Tiranës”, si dhe zbatimin e Urdhrave të Kryetarit dhe Vendimeve të Këshillit Bashkiak, që ngarkojnë me detyra PB, gjatë vitit 2018.

 1. Zbatimi i Urdhrit i Kryetarit të Bashkisë Nr.33739 datë 07.11.2016 për “Mënyrën e evidentimit dhe shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative në fushën e qarkullimit rrugor”, duke marrë masa administrative ndaj kundërvajtësve që janë objekt i punës së Policisë Bashkiake, në zbatim të detyrimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë miratuar me ligjin nr.8378, datë 22.7.1998, (i ndryshuar), duke synuar ne rritjen me 10 % te treguesve, gjatë vitit 2018.

 1. Evidentimin dhe marrjen e masave konkrete ndeshkuese, per eleminimin e informalitetit ne transportin publik dhe ate taksi, si edhe te stacioneve te paligjshme te krijuara ne menyre abuzive nga subjekte transporti udhetaresh, apo persona pa licencat perkatese, duke rritur bashkëpunimin me strukturat e Policisë së shtetit, si dhe duke përqendruar forca e mjete shtesë ndaj fenomeneve të tilla, ne pikat hyrese dhe dalese te qytetit te Tiranes, si edhe ne zonat prane terminaleve te linjave nderqytetese.

 1. Rritja në nje nivel me te lartë të profesionalizmit, komunikimit, paraqitjes së jashtme, imazhit, si dhe prezantimit në publik të efektivave të Policisë Bashkiake, për t’ju përgjigjur në kohë dhe me cilësi ankesave e kërkesave/ankesave gjithnjë e në rritje të komunitetit, n.p.m. kryerjes se trajnimit, që do të zhvillohet në Akademinë e Sigurisë, në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar midis Ministrisë së Brendshme dhe Bashkisë Tiranë, Për formimin dhe kualifikimin e punonjësve të Policisë Bashkiake”, si dhe duke komunikuar më shumë me publikun, n.p.m mediave dhe shtypit të shkruar, gjatë vitit 2018, e deri në perfundim të trajnimit nga gjithë punonjësit.

 1. Permirësimi i bazës ligjore të funksionimit të Policisë Bashkiake, duke analizuar situatën dhe dinamiken e paraqitur ne terren, si dhe duke propozuar ndryshime perkatese, ne funksion te zhvillimit te organizatës, brenda vitit 2018.

 1. Marrja e masave të plota, për ruajtjen e rendit dhe qetësisë, mënjanimin e zhurmave qe shqetësojnë komunitetin, në aktivitetet artistike, kulturore e sportive, si dhe festat e zhvilluara e organizuara nga Bashkia e Tiranës, gjate vitit 2018.

 1. Marrja e masave të plota, për ruajtjen e objekteve pronë, apo ne administrim të Bashkisë (automjetet, e mjetet e tjera ne përdorim te Policisë Bashkiake), gjate vitit 2018.

 1. Forcimi i kontrollit të shërbimit ndaj efektivave të Policisë Bashkiake, duke vazhduar procesin e pastrimit te radhëve nga te paaftët e te korruptuarit, duke ndëshkuar me masa disiplinore dhe propozime për largime nga detyra, të gjithë punonjësve që do të konstatohen me shkelje në detyrë, deri ne kallëzime për ndjekje penale, nëse do te konstatohen vepra penale, te kryera nga punonjësit e Policisë Bashkiake, me qëllim rritjen e disiplinës dhe përgjegjësisë, në kryerjen e detyrave të ngarkuara me Ligj, gjatë gjithë vitit 2018.

 1. Rritja në një nivel më të lartë të bashkëpunimit, si dhe mbështetja e pakursyer, Drejtorive dhe Institucioneve të tjera të Bashkisë, për realizimin e detyrave dhe projekteve të planifikuara prej tyre, si dhe në rritja e bashkëpunimit me Policinë e Shtetit dhe Institucione te tjera Ligjzbatuese, duke u bazuar në dispozitat ligjore, gjate gjithe vitit 2018.

 1. Afrimi i punonjesve te Policise Bashkiake, sa me prane komunitetit, duke marre takime periodike me Administratoret, nderlidhesat me komunitetin, administratoret e pallateve, komunitetin e biznesit, shtimin e orareve te pritjes se publikut ne zyrat e PB etj., me qellim shkembimin e informacionit dhe dhenien e ndihmës reciproke, gjate gjithe vitit 2018.

 1. Kryerja e proceseve transparente te rekrutimeve te reja, bazuar ne Ligjin per Policine Bashkiake, duke synuar ne perzgjedhjen e kantidaturave me cilësore, si dhe rritjen e numrit te punonjeseve femra, ne drejtim te permirsimit te kuotave te barazise gjinore.