Rreth Nesh

POLICIA BASHKIAKE

INFORMACION 

Mbi krijimin dhe zhvillimin e Strukturës të Policisë Bashkiake, misionin e saj dhe detyrat që kryen bazuar në ligjet dhe aktet nënligjore.

Policia Bashkiake Tiranë ka filluar veprimtarinë e saj në 19 Shtator të vitit 2001 me një efektiv prej 30 punonjësish, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 476 datë 19.07.2001.

 • Në vitin 2001, në kohën që u krijua Policia Bashkiake numri i popullsisë në Tiranë ishte 478424 banorë.

 • Në vitin 2002, numri i popullsisë në Bashkinë Tiranë ishte 494409 banorë, pati një rritje me 3.3 %, të numrit të popullsisë, krahasuar me vitin 2001.

 • Me Vendim të Këshillit Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002 për “Caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të policisë së Bashkisë dhe Komunës”, numri i punonjësve të Policisë Bashkiake nga 30 punonjës bëhet 100 punonjës, shtesa 70 punonjës policie.

 • Në vitin 2005, numri i popullsisë në Bashkinë Tiranë ishte 585756 banorë, pati një rritje me 18.5 %, krahasuar me vitin 2002.

 • Me Vendim të Këshillit Ministrave në Nr.279, datë 28.4.2005, shtohet numri i punonjësve të Policisë Bashkiake nga 100 punonjës bëhet 250 punonjës, shtesa 150 punonjës.

 • Në vitin 2012, numri i popullsisë në Bashkinë Tiranë ishte 597168 banorë, kemi një rritje me 1.6 %, të numrit të popullsisë, krahasuar me vitin 2005.

 • Me Vendim të Këshillit Ministrave në Nr.903, datë 12.12.2012, numri i punonjësve të Policisë Bashkiake prej 250 punonjësish bëhet 300 punonjës, shtesa 50 punonjës policie.

 • Sipërfaqja e qytetit të Tiranës para se të bëhej bashkimi me njësitë administrative ishte 31 km2, ndërsa njësitë administrative kanë një sipërfaqe prej 1079 km2, pra sipërfaqja totale që duhet të mbahet në kontroll nga Policia Bashkiake është 1110.03 km2.

 • Në vitin 2016, pas Reformës Territoriale, numri i popullsisë në Bashkinë Tiranë është 757361 banorë, përfshi këtu njësitë administrative që tashmë janë pjesë e Bashkisë Tiranë, kemi një rritur me 24% % krahasuar me vitin 2012.

 • Me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 51 datë 11.11.2015, miratohet kalimi i 23 punonjësve të njësive administrative (ish komuat), pra totali 323 punonjës.

 • Me VKM nr 419, datë 10.5.2017, numri i punonjësve të policisë bashkiake, për Bashkinë e Tiranës, shtohet me 50 veta dhe bëhet 373 (treqind e shtatëdhjetë e tre).

Policia Bashkiake është organ ekzekutiv i përfshirë në strukturën e aparatit të Bashkisë dhe në varësi direkte të Kryetarit të Bashkisë dhe drejtohet nga Kryeinspektori i Policisë Bashkiake. Shërbimi i Policisë Bashkiake si strukture pranë Bashkisë, punën e saj e kryen në bazuar në:

 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

 • Ligjin Nr. 8224, datë 15.5.1997 për “Organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës”.

 • Ligjin Nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar)

 • Urdhër i përbashkët nr.1 datë 17.04.2003 për “Miratimin e Rregullores së Brendshme “Tip” të Policisë Bashkiake e të Komunës”.

 • Urdhrat dhe Urdhëresat e Kryetarit të Bashkisë.

 • Vendimet e Këshillit Bashkiak.

Policia Bashkiake si organ ekzekutiv ka për detyrë:

 1. Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

 2. Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë, kur ato kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve në shërbim të komunitetit në qytet.

 3.  Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve Publike dhe Drejtoritë e saj në varësi, për të garantuar mbrojtjen e ambientit nga ndotjet.

 4. Të informojë Kryetarin e Bashkisë për rastet e epidemive dhe të bëhet pjesë aktive e masave që do merren për lokalizimin, izolimin dhe eliminimin e tyre.

 5. Të konstatojë e të shmangë ndërtimet pa leje, zënien e trojeve në mënyrë të paligjshme, të ndërtesave e subjekteve publike të bashkisë.

 6. Të marrë masa për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike, duke shmangur zëniet, zhurmat, përdorimin e altoparlantëve, borive, si edhe veprime të tjera që bien në kundërshtim me ligjin për ndotjen akustike dhe iu shkaktojnë shqetësime qytetarëve.

 7. Të marrë masa për ruajtjen dhe sigurimin e rendit kur ka grumbullime publike në qytet, në tregun e lirë, në raste ceremonish publike, artistike, fetare, sportive etj.

 8. Të kërkojë respektimin e dispozitave ligjore, të cilat rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes në mjedise publike si edhe respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare.

 9. Të aktivizohet dhe të ndihmojë në parandalimin dhe evitimin e fatkeqësive të ndryshme, si në rast zjarri, përmbytjeje, rrëshqitje masive, shembje ndërtese etj.

 10. Të kontrollojë dhe konstatojë kundërvajtjet në fushën e qarkullimit rrugor sipas kompetencave që i jep Kodi Rrugor, sidomos për normalizimin dhe disiplinimin e parkingjeve publike në qytet, duke aplikuar masat shtrënguese të parashikuara në Kodin rrugor.

 11. Të bashkërendojë punën me drejtoritë dhe sektorët e tjerë të Aparatit të Bashkisë, sidomos me Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore, Inspektoriatin Mbrojtjes së Territorit, Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve Publike, etj.

 12. Të këtë bashkëpunim të veçantë me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, për të gjitha problemet, të cilat e kalojnë kompetencën e Policisë Bashkiake në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

 • Struktura e Policisë Bashkiake
Sektori i Kontroll Territorit
Sektori i Qarkullimit Rrugor
Sektori i Sigurisë së Objekteve
Sektori i Drejtimit dhe Koordinimit
Sektori i Sherbimeve Mbështëtese

Kryeinspektor që kanë drejtuar Policinë Bashkiake Tiranë ne vite:

 1. Ndrec Deda 2001-2007

 2. Zyhdi Djati 2007-2011

 3. Florenc Hoxha 2011-2012

 4. Vullnet Topalli 2012-2015

 5. Ermal Kapllanaj 2015 e në vazhdim