Historiku

Policia Bashkiake e Tiranës ka filluar veprirntarinë e saj më 19 Shtator të vitit 2001 me një efektiv prej 30 punonjësish, me këtë stukturë:

  • 1 Kryeinspektor, 5 Inspektorë dhe 24 Policë.
    Në bazë të kërkesave në rritje për shërbirne ndaj komunitetit, marrjes së detyrave nga deçentralizimi i kompetencave drejt pushtetit vendor, erdhi si domosdoshmëri shtimi i numrit te kësaj strukture ndër vite.

Me Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak në vite është rritur numri i punonjësve të Policisë Bashkiake në 300 vetë, me përbërje si më poshtë:

  • 1 Kryeinspektor, 40 Inspektorë dhe 259 Policë
    Plotësimi është bëre në bazë të Vendimeve të Keshillit Bashkiak dhe me konkurime të rregullta. Marja ne punë është bërë me një proçedurë të rregullt ligjore konkurrimi të hapur dhe ëmerirni është bërë nga Kryetari i Bashkisë në bazë të Vendimit të Komisionit të Testimit që shpall fituesit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *