Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, me qëllim lehtësimin e trafikut në qytet, shërbimet e Policisë Bashkiake, së bashku me Policinë Rrugore Tiranë, ndër të tjera, kanë shtuar kontrollet dhe marrjen e masave, në zbatim të sinjalistikës së vendosur nga Bashkia Tiranë, që kufizon lëvizjen në brendësi të qytetit nga ora 07:00-09:00 për automjetet e transportit të përzier (ATP), si dhe nga ora 07:00-20:00 për ato automjete mbi 3.5 ton.

Read more

Stop parkimit të automjeteve, në vendet e rezervuara për PAK, nëse nuk disponon dokumentacionin përkatës.Çdo ditë, një vemendje e veçantë nga shërbimet e Policisë Bashkiake, i kushtohet verifikimit, ndëshkimit të kundravajtësve dhe lirimit të parkimeve të tilla, për t’u mundësuar personave me aftësi të kufizuara, të ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre për të parkuar sipas sinjalistikës rrugore në vendet e përcaktuara nga Bashkia Tiranë.

Read more