RRETH NESH

Vizioni
Misioni
Historiku
Struktura

Policia Bashkiake ka tashmë një përvojë pune mbi 17 vjeçare e cila ka rezultuar e sukseshme, por njëkohësisht është përballur me shumë probleme të cilave përgjithësisht u është dhënë zgjidhje sipas normave ligjore ku mbështetet gjithë veprimtaria e saj.

Misioni dhe përgjegjësitë e Policisë Bashkiake përcaktohen në nenin 1 të ligjit nr 8224 datë 15. 05. 1997 “ Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”, ku shprehet qartë se:

Policia Bashkiake dhe e Komunës është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë apo komunës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore”…

Lexo më shumë

Vizioni

Policia bashkiake ka tashmë një përvojë pune mbi 14 vjecare e cila ka rezultuar e suksesshme, por njëkohësisht është përballur me shumë probleme të cilave përgjithsisht u është dhënë zgjidhje sipas normave ligjore ku mbështetet e gjithë veprimtaria e saj.

Mbi krijimin dhe zhvillimin e Strukturës së Policisë Bashkiake, misioni i saj dhe detyrat që kryen bazohen në ligjet dhe aktet nënligjore.

Misioni

   Misioni dhe përgjegjësitë e policisë bashkiake përcaktohen në nenin të ligjit nr. 8224 datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe komunës” ku shprehet qartë se: Policia Bashkiake dhe e Komunës është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë apo komunës në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore.

   Detyrat e Policisë Bashkiake përcaktohen qartë në nenin 8 të këtij ligji, ku në pikat 1 deri në 13 të këtij neni, përfshihen edhe drejtimet e punës dhe veprimtarisë së kësaj policie.

   Realizimi i këtyre detyrave bazohet në këtë ligj por edhe në ligje dhe akte të tjera nënligjore që lidhen me të gjithë aktivitetin që realizojne organet e qeverisjes vendore.

   Ndër këto akte ligjore bazë, përmendim:   

 •     Ligji “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore “, nr 8652 datë 31.07.2000, i ndryshuar në 2015.   
 •    Ligji “Për inspektoriatit e mbrojtjes së territorit “, nr. 9780 datë 16.07.2007.   
 •    Ligji “Për sistemin e taksave vendore “, nr. 9632 datë 30.10.2006.   
 •    Ligji ” Për disa ndryshime dhe shtesa ne Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë ” Nr. 9808 datë 24. 09. 2007.   
 •    Rregullorja” TIP” e Policisë së Bashkisë e Komunës e vitit 2003.   
 •    Akte të tjera nënligjore si dhe Vendime të Këshillit të Ministrave, Vendime të Këshillit Bashkiak dhe Urdhëra të Kryetarit të Bashkisë.   

Historiku

Policia Bashkiake e Tiranës ka filluar veprirntarinë e saj më 19 Shtator të vitit 2001 me një efektiv prej 30 punonjësish, me këtë stukturë:

 • 1 Kryeinspektor, 5 Inspektorë dhe 24 Policë.
  Në bazë të kërkesave në rritje për shërbirne ndaj komunitetit, marrjes së detyrave nga deçentralizimi i kompetencave drejt pushtetit vendor, erdhi si domosdoshmëri shtimi i numrit te kësaj strukture ndër vite.

Me Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak në vite është rritur numri i punonjësve të Policisë Bashkiake në 300 vetë, me përbërje si më poshtë:

 • 1 Kryeinspektor, 40 Inspektorë dhe 259 Policë
  Plotësimi është bëre në bazë të Vendimeve të Keshillit Bashkiak dhe me konkurime të rregullta. Marja ne punë është bërë me një proçedurë të rregullt ligjore konkurrimi të hapur dhe ëmerirni është bërë nga Kryetari i Bashkisë në bazë të Vendimit të Komisionit të Testimit që shpall fituesit.

Struktura

Policia Bashkiake nuk ka një organigramë të miratuar, por me urdhër të brendshëm, Kryeinspektori, ka bërë një ndarje të efektivit në sektorë dhe konkretisht:

 • Administrata
 • Sektori i Kontrollit të territorit
 • Sektori i Ruajtjes së objekteve
 • Sektori i Sigurisë rrugore
 • Sektori i Ligjshmërisë fiskale
 • Salla operative ( Zyra e informacionit)
Map